Objednávejte na tel.: 972 225 727

CERTIFIKACE

Politika integrovaného sytému

Naším cílem je uspokojování potřeb zákazníka v oblasti úklidových služeb na základě zajištění způsobilosti personálního, technického a materiálního zabezpečení všech vykonávaných činností pomocí zavedeného a certifikovaného systému. Udržování a trvalé zlepšování integrovaného systému je základní podmínka k dosažení tohoto cíle.

Naše firma chce profesionálním způsobem posílit pozici na trhu poskytováním služeb s důrazem na:

 • vysokou kvalitu svých služeb podle požadavků zákazníka
 • udržení a posilování důvěry zákazníka
 • dodržování optimálních nákladů a finanční disciplíny
 • předcházení a snižování zatěžování životního prostředí
 • předcházení a zabránění ohrožování a poškozování lidského zdraví
 • prevenci rizik a stálé zlepšování pracovních podmínek

Plnění všech relevantních legislativních předpisů pro ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce chápeme jako samozřejmý základ integrovaného systému. Proto požadujeme od všech zaměstnanců dodržování stanovených parametrů v oblasti jakosti životního prostředí a bezpečnosti práce při výkonu všech činností ve firmě.

Vrcholné vedení se ztotožňuje s politikou, která by měla přinést především:

 • budování a upevnění vedoucí pozice v oboru úklidových služeb s cílem oslovit co nejširší okruh zákazníků
 • dosáhnout objemového a finančního růstu v jednotlivých oblastech svých činností
 • zajistit, aby firma byla vnímána všemi externími společnostmi jako specialista na úklidové práce
 • rozvíjet úroveň technologie jednotlivých činností za účelem zabezpečení jakosti služeb a zvyšování efektivnosti
 • rozvíjet odbornou kvalifikaci zaměstnanců, pracovních postupů, které povedou ke zvyšování spokojenosti zákazníků
 • zajištění odpovědného přístupu k životnímu prostředí včetně pracovních podmínek
 • zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích
 • prosazování BOZP vedoucími pracovníky na všech jimi řízených úsecích a projednávání této oblasti se zaměstnanci

Certifikace ISO

S ohledem na vývoj celoevropského trhu související se zvýšením nároků na standard dodavatelských úklidových služeb, zejména zvýšených požadavků na záruku profesionality, odpovědnosti, spolehlivosti a vysokou kvalitu dodavatelských služeb, zahájila naše společnost v roce 2007 výstavbu systému řízení jakosti. Proces certifikace vyžadující uspořádání interních postupů společnosti v součinnosti se zvýšením pracovní produktivity a efektivity byl zakončen v roce 2007 úspěšnou certifikací českou společností EUROCERT.

V roce 2007 proběhla recertifikace dle normy ISO 9001:2001 (QMS). Tento certifikát byl společně s dalším uděleným certifikátem ISO 14001:2005 (EMS) byl v témže roce zapracován do „Certifikátu integrovaného systému managementu" vydaného společností EUROCERT. Odpovědné a bezchybné plnění certifikačních podmínek a požadavků na systém managementu společnosti je každoročně prokazován úspěšně zakončeným auditem.

ISO 9001:2001 (QMS)ISO 14001:2005 (EMS)